Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Výzva: Nepoužívejte metodu pachové identifikace jako důkaz v trestním řízení

 

Po obstrukcích zejména ze strany Policejního prezidia Policie České republiky a až po zásahu ministra vnitra České republiky, se dne 11. 1. 2018 podařilo na základě žádosti ze dne 27. 10. 2017 Spolku Šalamoun získat kompletní výsledky projektu  Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace. Tento výzkum byl prováděn v letech 2010 – 2015 Českou zemědělskou univerzitou. Jeho výsledky měli pak sloužit k vytvoření metodiky pachové identifikace, jako jednoho z důkazních instrumentů v trestním řízení. Autoři projektu jsou Ludvik Pinc, Ph.D., Ing. Petra Vyplelová, Ph.D., Ing. Milena Santariová, Ing. Zuzana Čapková, Ph.D., Mgr. Petr Vlasák

 

 

Výstupem tohoto výzkumu je certifikovaná metodika Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace včetně příloh. Zejména se jedná o zprávy o průběhu testování reliability metody pachové identifikace prováděné speciálně vycvičenými služebními psy Policie České republiky. Z výstupu vyplývá jeden stěžejní závěr týmu odborníků, a to že za stávajícího postupu dle pokynu č. 9/2009  ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky, kterým se stanoví postup policistů na úseku činnosti služební kynologie a dle kterého jsou zajišťovány a následně komparovány tzv. pachové stopy v trestním řízení v České republice, že:

Výsledky testu ukazují, že psi jsou schopni v zásadě pachovou komparaci provádět. Chybovost je ovšem natolik vysoká, že využitelnost této metody, pokud je prováděna za stávajících podmínek, jako důkazního prostředku prakticky vylučuje. Zvláště alarmující je poměrně vysoký počet ztotožnění těch párů pachových vzorků, které ve skutečnosti shodný pach neobsahovaly.“

Na základě výše uvedených poznatků nezbývá než dojít k závěru, že spolehlivost výše uvedené metody je za stávajících podmínek nedostatečná a její využívání v průběhu trestního řízení nelze doporučit.”

Zdroj : Metodický pokyn Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace a jeho příloha -   Zpráva o průběhu testování reliability metody pachové identifikace prováděné speciálně vycvičenými služebními psy Policie České republiky ze dne 21. 5. 2015 .


 

I přes tyto zcela zásadní nové vědecké poznatky, Policejní prezidium Policie České republiky do dnešního dne neučinilo zhola nic k nápravě tohoto naprosto bezprecedentního stavu. Je nutno znovu připomenout, že Česká republika je jediná země v Evropě, kde si psovod staví tzv. řadu pachových konzerv a zejména jsme opět jedinou zemí v Evropě, kde psovod zná správné umístění ověřované pachové konzervy.


 


 

S ohledem na skutečnost, že tyto vědecké poznatky mohou dle našeho názoru vnést zcela nové světlo na misku vah věrohodnosti stávající metody pachové identifikace a i přes snahu Policejního prezidia Policie České republiky tento výzkum přinejmenším odmítnout zveřejnit, zasíláme Vám metodiku projektu Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace a zejména přílohy tedy testování reliability v příloze k seznámení a k dalším opatřením pro futuro, aby nikdo již nemohl tvrdit, že nebyl s těmito závěry seznámen.

Vyzýváme státní zástupce soustavy státních zastupitelství k prověření, zda neuplatněním a zatajováním těchto nových skutečností a zejména vědeckých poznatků v  praxi, nedošlo k důvodnému podezření ze spáchání trestného činu, zejména ze strany zodpovědných funkcionářů P olicejního prezidia Policie České republiky.

Necháváme na vaše m individuálním posouzení, zda tyto shora uvedené skutečnosti nejsou v některých případech důvodem pro postup dle § 280 odst. 5 trestního řádu.


 John Bok

předseda spolku Šalamoun

                                                                                               

V Praze dne 12. 1. 2018

 

Příloha  - Certifikovaná metodika a metodická příručka

- Testováni reliability policejních psů ze dne 21. 5. 2015

 

Na vědomí:

Senátu Parlamentu ČR

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Ústavnímu soudu ČR

Nejvyššímu soudu ČR

Vrchnímu soudu v Praze

Vrchnímu soudu v Olomouci

Městskému soudu v Praze

Krajskému soudu v Praze

Krajskému soudu v Českých Budějovicích

Krajskému soudu v Plzni

Krajskému soudu v Ústí nad Labem

Krajskému soudu v Hradci Králové

Krajskému soudu v Brně

Krajskému soudu v Ostravě

Nejvyššímu státnímu zastupitelství

Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze

Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci

Ministerstvu spravedlnosti ČR

Ministerstvu vnitra ČR

Policejnímu prezidiu ČR

Krajskému policejnímu ředitelství v Praze

Krajskému policejnímu ředitelství v Plzni

Krajskému policejnímu ředitelství v Hradci Králové

Krajskému policejnímu ředitelství v Brně

Krajskému policejnímu ředitelství v Ostravě

Krajskému policejnímu ředitelství ve Zlíně

Krajskému policejnímu ředitelství v Olomouci

Krajskému policejnímu ředitelství v Karlových Varech

Krajskému policejnímu ředitelství v Jihlavě

České advokátní komoře

Unii obhájců ČR

Soudcovské unii ČR

Unii státních zástupců ČR

Unii soudních znalců ČR

 

 

12. 1. 2018

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300