Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Případ Lenky Faltusové aneb mlčenlivost policisty v procesním postavení svědka při hlavním líčení v trestní věci.

Dne 22.9.2017 pokračovalo hlavní líčení v trestní věci Lukáše Nečesaného, které po hříchu přesně popsal právní aktivista Tomáš Pecina jako “ Případ Milana Jušty”
Na pořadu dne byl výslech kpt.Bc. K.T., který měl osvětlit poskytování ochrany poškozené E.B v době, kdy byl Lukáš Nečesaný dávno ve vazbě. Svědek, příslušník Policie ČR, který dokonce pracuje na pozici specialisty posuzovatele v úvodu své výpovědi uvedl, že má povinnost zachovávat
mlčenlivost.

 

Před zahájením hlavního líčení nastala okolnost, která nepochybně nemá vliv na meritorní rozhodnutí soudu, avšak má zásadní vypovídací hodnotu o poměru k projednávané věci ze strany dozorující státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Lenky Faltusové.


Právě státní zástupkyně Faltusová byla přistižena v dlouhém a družném rozhovoru z dosud soudem nevyslechnutým svědkem a to právě policistou K.T. Když tento stav chtěli zdokumentovat přítomní novináři, proběhly výhrůžky žalobou, dokonce nevydání souhlasu s uveřejněním fotografie dokumentující tento stav, protože světe div se, státní zástupkyně v pracovní době před jednací síní Krajského soudu v Hradci Králové, vystupuje jako soukromá osoba. Jen na okraj je potřeba připomenout, že jeden z nejčastějších vazebních důvodů je, že “bude působit na soudem dosud nevyslechnuté svědky” bez ohledu na skutečnost, zda je dotyčná státní zástupkyní či soukromou osobou.

Není nám objektivně známo, zda státní zástupkyně Lenka Faltusová poskytla v družném rozhovoru se soudem nevyslechnutým svědkem K.T právní pomoc, že pokud si nebude vědět rady s jeho alibistickou výpovědí, může se odkázat na mlčenlivost, což svědek také učinil.


Státní zástupkyně KSZ v Hradci Kralové Lenka Faltusová věděla, ví a musí vědět, že svědek K.T žádnou mlčenlivost při své výpovědi před soudem nemá, přesto tento stav tolerovala, nezasáhla, ba stylem otázek svědka K.T utvrzovala v tom, že jej mlčenlivosti může sprostit jen ministr vnitra, či jím pověřená osoba. Je to jeden z dalších aktů naprosté zlovůle dozorové státní zástupkyně Lenky Faltusové.


Nepochybně do dějin vejde výrok v soudní síni pronesený právě Lenkou Faltusovou, že “ kdyby Nejvyšší soud České republiky četl spis trestní věci Lukáše Nečesaného, nikdy by tak nerozhodl.” Jedná se zřejmě o nový druh posilování nezávislé justice a právního státu, ze strany Krajského státního zastupitelství v Hradci Kralové, protože jinak to působí dojmem pro běžného občana, že ani na Nejvyšším soudě České republiky se spisy prostě nečtou.

Lenka Faltusová při tomto výslechu svědka K.T působila jako státní zástupkyně, domnívám se tak oprávněně, protože výslech probíhal v soudní síni, takže snad nebyla soukromá osoba, jako před jednací síní a z titulu své funkce musí znát právní větu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, že policista se u výslechu před soudem dovolávat mlčenlivosti nemůže. ( Celá právní věta na konci článku) Svojí nečinností zmařila výslech svědka K.T a naprosto bezprecedentně upřela opět a opakovaně nezadatelné právo Lukáše Nečesaného na spravedlivý proces.

Máme za to, že shora uvedený postup státní zástupkyně Lenky Faltusové je v naprosto hrubém rozporu s ust.§ 2 odst. 2 zák. č. 283/1993 Sb.,protože není nestranný ani odborný, nedbá rovnosti všech před zákonem a nechrání základní práva a svobody Lukáše Nečesaného.


S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti, požádáme o dozor Vrchní státní zastupitelství v Praze nad postupem státní zástupkyně Lenky Faltusové a zároveň požádáme ministra spravedlnosti České republiky, aby využil mu svéřenou kárnou pravomoc vůči státní zástupkyni Lence Faltusové, protože dle našeho názoru nese vysoké znaky společenské nebezpečnosti.


Právní věta Nejvyššího soudu České republiky:
Příslušník Policie ČR je povinen vypovídat jako svědek v trestním řízení i o skutečnostech, ohledně nichž je jinak podle § 115 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., O policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, povinen zachovávat mlčenlivost, tj. o skutečnostech, s nimiž se seznámil při plnění úkolů policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Podle § 115 odst. 3 citovaného zákona se totiž policista nemůže dovolávat povinnosti mlčenlivosti mimo jiné vůči orgánům činným v trestním řízení, takže před svým výslechem nemusí být zproštěn této povinnosti podle § 115 odst. 4 citovaného zákona a neplatí u něj ani zákaz výslechu podle § 99 odst. 2 tr. řádu.

4. 10. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300