Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Přehled pochybností v trestní věci Petra Kramného

Chci Vás dnes seznámit s dokumentem, který nám slouží v základních bodech, jako argumentace o pochybnostech v trestní věci Petra Kramného

 

 

Základní pochybnosti v trestní věci Petra Kramného.

 

Spolek Šalamoun se trestní věcí Petra Kramného zabývá již 3 roky a s jeho souhlasem máme přístup ke spisovému materiálu celé této trestní věci.
S ohledem na značnou komplikovanost celé trestní věci uvádíme jen ty zcela nejzásadnější námitky, které ve světle všech nových skutečností máme k dispozici.

Nezabýváme se hodnocením rozsudků, důkazů ani argumentů, pouze poukazujeme na nejdůležitější nesrovnalosti. A to i přesto, že právě argumentace bývá často značně a úmyslně deformována a to jen a výhradně v neprospěch Petra Kramného.

 

1) Po nálezu těl Moniky a Kláry Kramných dne 30. 7. 2013 provedl jejich prohlídku hotelový lékař MUDr. Mustafa Ibrahim Adbelhalim, který stanovil datum smrti na 30. 7. 2013. Na datum 30. 7. 2013 je rovněž vystaven úmrtní list.

 

Spolek Šalamoun rozporuje:dle výrokových vět obou rozsudků je uvedeno, že k jejich vraždě mělo dojít ve dnech 28. 7. 2013 nebo 29. 7. 2013.

 

2) Při prohlídce těl dne 30. 7. 2013 ještě na pokoji č. 6343 hotelu Titanic Palace, konstatuje hotelový lékař, že na tělech nejsou stopy násilí a na krku stopy škrcení.

 

Spolek Šalamoun rozporuje: toto svědectví včetně protokolu o ohledání těl Moniky a Kláry Kramných je českými soudy zcela ignorováno. Tento lékař nebyl soudy v ČR nikdy vyslechnut. Žádný soud se tedy s jeho závěry nevypořádal.

 

3) Pitvu provádí dne 31. 7. 2013 ředitel sekce patologie Rudé moře MUDr. Walid Nagi, který provádí objektivní popis stavu těl a provádí neformální fotodokumentaci. Těla jsou bez známek násilí a na krku nejsou stopy jakýchkoliv změn. Na pořízených fotografiích nejsou viditelné žádné tzv. proudové stopy.

 

Spolek Šalamoun rozporuje: MUDr. Nagi zcela konstantně a zejména opakovaně tvrdí, že žádná proudová známka na krku Moniky Kramné v době jeho pitvy, tj. 31. 7. 2013, NEBYLA. Ani tento lékař nebyl českými soudy nikdy vyslechnut. Jeho tvrzení vyvrací české soudy názorem, že proudovou známku patrně přehlédl, což však nekoresponduje s nálezem hotelového lékaře MUDr. Adbelhalima, který jí patrně také asi “přehlédl”. Názor českých soudů je v hrubém rozporu s objektivními nálezy těchto lékařů, které provedli nezávisle na sobě a i v hrubém rozporu s pořízenou fotodokumentací, která taktéž žádnou proudovou známku nedokumentuje.


4) 2. 8. 2013 - Předběžný závěr ředitele nemocnice v Hurghadě, Hosáma ad-Dín Hasana je, že žaludky Moniky a Kláry Kramných byly rozpadlé, zrosolovatělé, zčernalé a mohl to způsobit velmi silný jed. Žaludky byly odeslány na tzv. toxikologickou zkoušku do Káhiry a do České republiky nebyly nikdy doručeny.


Spolek Šalamoun rozporuje:ani s touto skutečností se české soudy absolutně nevypořádaly a samozřejmě ani Hosám ad-Dín Hasan nebyl nikdy u českých soudů vyslechnut k vyjasnění jeho předběžných závěrů, které sdělil již 2 dny po pitvě.


5) 9. 8. 2013 - Tzv. repitva v ÚSL Ostrava, kterou provádí pověření znalci MUDr. Smatanová a MUDr. Dokoupil. Chybí část párových orgánů a části orgánů, zejména žaludky chybí. Příčina smrti není stanovena.


Spolek Šalamoun rozporuje: dle videa z této pitvy je defekt kůže na krku Moniky Kramné považován za následek fixace. V záznamu je jasně slyšet “výbled nenalezen“. Proudové známky nebyly žádné nalezeny. U pitvy je nebývalá účast vysokých policejních důstojníků.


6) 26. 8. 2013 - Záznam o pohovoru s MUDr. Dokoupilem, což je znalec, který prováděl tzv. repitvu dne 9. 8. 2013 v ÚSL Ostrava, který konstatuje, že „během repitvy nebyla zjištěna žádná poranění ani jiné skutečnosti, které by vedly ke zjištění příčiny smrti“.


Spolek Šalamoun konstatuje, že ze spisového materiálu je zcela zřejmé, že tzv. repitva neodhalila příčinu smrti Moniky a Kláry Kramných a verze o akutním selhání srdce ze dne 30. 1. 2014 je verze stanovená diagnózou: per exclusionem.


7) 14. 8. 2013 - Pohřeb Moniky a Kláry Kramných.


Spolek Šalamoun konstatuje, že datum úmrtí mají Monika a Klára Kramných vytesán na náhrobku v souladu s úmrtním listem vytesán na 30. 7. 2013.


8) 31. 1. 2014 - Pitevní protokol znalců MUDr. Smatanové a MUDr. Dokoupila se závěrem, že bezprostřední příčinou smrti je akutní selhání srdce při zásahu elektrickým proudem. Svůj závěr o příčině smrti znalci opírají o tzv. proudovou známku na krku Moniky Kramné a nálezy na myokardu Moniky a Kláry Kramných.


Spolek Šalamoun rozporuje: tato příčina smrti byla stanovena diagnózou per exclusionem kdy zcela pomíjela závěry egyptských lékařů, že žádná tzv. proudová stopa na krku Moniky Kramné nebyla. Dále namítáme, že tzv. proudová stopa na krku Moniky Kramné byla označena jen a výhradně podle fotografií a nikoliv při repitvě dne 9. 8. 2013 a to skoro s 6 měsíčním zpožděním.
K stěžejnímu nálezu na myokardu Moniky a Kláry Kramných se vyjádříme v pozdější chronologii, kdy nyní lze konstatovat, že tyto závěry jsou kategoricky mylné až lživé.


9) 28. 2. 2014 - 8. 3. 2014 se uskutečnila zahraniční služební cesta zástupců Policie ČR do Egypta.


Spolek Šalamoun rozporuje: až 1. 6. 2017 vyšlo najevo, že se této cesty účastnil přednosta ÚSL Ostrava MUDr. Igor Dvořáček, a to bez jakéhokoliv mandátu či pověření. Ustanovení o tom, že byl přibrán jako znalec na zdravotní stav Petra Kramného, mu byl doručen až po návratu do ČR, takže lege artis se cesty účastnil bez jakéhokoliv pověření. O skutečnosti, že se této cesty účastnil, neinformoval ani ve svém znaleckém posudku na stav Petra Kramného, ale ani ve své výpovědi u hlavního líčení. Cíl a smysl této cesty není absolutně znám, protože o této cestě, která stála daňového poplatníka přes 225.000 Kč, není ve spisovém materiálu žádná relevantní zmínka.


10) 1. 10. 2015 - Přednosta ÚSL Ostrava MUDr. Dvořáček informuje předsedkyni senátu nalézacího soudu JUDr. Gilovou o tom, že histologický materiál není nevyčerpatelný a ta na základě tohoto sdělení nedává souhlas ke zhotovení a poskytnutí dalších požadovaných histologických řezů pro znalce obhajoby MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše.


Spolek Šalamoun rozporuje: ač se to na první pohled nemusí zdát, jedná se o vcelku stěžejní moment. Spolek Šalamoun provedl snad 10 ad hoc konzultací s nezávislými odborníky, kteří se zcela shodli na tom, že je to informace zcela zkreslená a mylná, protože z odebraného materiálu lze "nařezat" mnoho set až x tisíc řezů. Přednosta ÚSL Ostrava zcela záměrně mystifikoval předsedkyni senátu Krajského soudu v Ostravě, kdy pravý důvod tohoto jeho jednání bude popsán v pozdější chronologii.


11) Dne 14. 12. 2015 je zpracován revizní znalecký posudek Nemocnice České Budějovice, který za zpracovatele obhajuje Doc. František Vorel CSc. !!!, který kategoricky určuje jako příčinu smrti Moniky a Kláry Kramných akutní selhání srdce po zásahu elektrickým proudem. Jako novotu přidává zcela nový důkaz a to výbled na krku Moniky Kramné a dále považuje změny na myokardu Moniky a Kláry Kramných za masivní.


Spolek Šalamoun rozporuje: skutečnost, že závěr o výbledu revizní znalci udělali jen a výhradně z fotografií je zcela neakceptovatelná. Spolek Šalamoun provedl desítky ad hoc konzultací nejen v České republice, ale i v rámci EU u největších kapacit soudního lékařství. Jejich závěr je opět zcela konstantní a naprosto totožný - činit závěr na základě fotografie bez přítomnosti těla je nejen neprofesionální, ale zejména zcela nepřesné. A nikdo z těchto autorit by se pod takový závěr učiněný z fotografií nikdy nepodepsal. Dále namítáme, že k novotě tzv. výbledu na krku Moniky Kramné se nemohl jako k novému důkazu vyjádřit žádný znalec obhajoby, protože to předsedkyně senátu nalézacího soudu nepovolila.


12) 7. 1. 2016 - Rozsudek Krajského soudu v Ostravě a odsouzení k 28 rokům trestu odnětí svobody.


Dne 6. 4. 2016 podává spolek Šalamoun trestní oznámení na znalce MUDr. Smatanovou a MUDr. Dokoupila, protože bylo zjištěno a odborně ad hoc posudkem prokázáno, že fotografie myokardu, kterými shora uvedení znalci deklarují účinek elektrického proudu na myokardu Moniky a Kláry Kramných a které jsou součástí spisového materiálu, jsou padělek. Jedná se o obrázek jednoho a toho samého srdce, který byl jen počítačově upraven, otočen a zvětšen.


13) 1. 6. 2016 - Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci.


Spolek Šalamoun oslovuje největší autority v odvětví soudního lékařství a patologie pro nezávislý přezkum nekroptického materiálu a to zejména myokardu a kůže Moniky Kramné. S ohledem na tyto skutečnosti a zejména s ohledem na závěry revizního znaleckého posudku, obhajoba žádá o přístup k nekroptickému materiálu pro jeho nezávislý přezkum.


Spolek Šalamoun rozporuje: nastává neuvěřitelná fáze této trestní věci, kterou nepochybně nikdo nikdy nepamatuje. Dne 24. 10. 2016 skutečně uděluje předsedkyně senátu nalézacího soudu souhlas s přezkumem nekroptického materiálu znalcům obhajoby. Avšak osoba zcela neoprávněná, a to přednosta ÚSL Ostrava MUDr. Igor Dvořáček, který údajně ani nebyl u pitvy, není zpracovatel znaleckého posudku na Moniku a Kláru Kramných a není podepsán pod pitevním protokolem, odmítá tento materiál vydat!!!
Nastává "boj", kterého se účastní i dozorový krajský zástupce Mgr. Legerský, který na základě žádosti právě MUDr. Dvořáčka zpracovává své stanovisko ve znění „ nekroptický materiál nevydávat“, kterým obhajuje MUDr. Dvořáček svůj postup ohledně nevydání nekroptického materiálu znalcům obhajoby. Po napadnutí tohoto bezprecedentního postupu dozorového krajského státního zástupce v Ostravě Mgr. Legerského u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, je nám sděleno, že Mgr. Legerský pouze sdělil své soukromé stanovisko v daném případě. K tomu uvádíme, že toto "soukromé stanovisko" bylo na hlavičkovém papíru Krajského státního zastupitelství v Ostravě a MUDr. Dvořáček jej vydával jako oficiální stanovisko k zamítavém postupu k vydání nekroptického materiálu.
Nevydání nekroptického materiálu bylo předmětem interpelace v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a až po odpovědi ministra nespravedlnosti Roberta Pelikána, byl tento nekroptický materiál vydán k přezkumu znalcům obhajoby. Bohužel až v květnu 2017 a tudíž nemohl být předmětem dokazování u obecných soudů.


14) 16. 3. 2017 - Zamítnuto dovolání Nejvyšším soudem ČR.


15) 17.5.2017 – V rozsudku nalézacího soudu, tedy Krajského soudu v Ostravě, je jednoznačně uvedeno, že bylo odebráno dostatečné množství histologického materiálu pro znalecké zkoumání.


Spolek Šalamoun rozporuje: při předání nekroptického materiálu znalcům je zjištěno, že existuje pouze jeden řez myokardu Moniky Kramné a dva řezy myokardu Kláry Kramné, což je množství naprosto a zcela nedostatečné fundovanému a objektivnímu závěru.


16) 17. 5. 2017 - Jako první znalec vůbec a to z odvětví patologie se zaměřením na myokard a cévy Prof. MUDr. I. Š. CSc, který měl osobně možnost přezkoumat nekroptiký materiál a to konkrétně myokard Moniky a Kláry Kramných a v hierarchii soudních znalců působících v trestní věci Petra Kramného stojící nejvýše, ve svém znaleckém posudku konstatuje zejména následující skutečnosti:


·  Zodpovědně tvrdím, že znalci popisované kontrakční pruhy myokardu nejsou přítomny vůbec,

· nelze dospět k diagnóze akutního selhání srdce při úrazu elektrickým proudem.


K údajům ve znaleckém posudku dr. Smatanové a dr. Dokoupila mám tři zásadní kritické připomínky, týkající se patologie srdce:

a) Naprosto nedostatečný rozsah histologického vyšetření obou srdcí. 
b) Popis histologických změn myokardu, které ve skutečnosti nejsou přítomny.
c) Prakticky doslovný popis histologie obou srdcí.


17) 19. 6. 2017 - Další znalec obhajoby, nezpochybnitelná autorita v odvětví soudního lékařství, který se zabýval dalšími naprosto zásadními otázkami a který konstatuje to nejdůležitější, že nelze jednoznačně považovat za příčinu smrti Moniky a Kláry Kramné úraz elektrickým proudem. Svědčí pro to zejména nepřítomnost proudových známek v kůži, která ve vyšetřovaných řezech má po celé délce zachovalou pokožku bez známek puchýřů, nepřítomnost homogenizace podkoží s tvorbou dutin v podkoží. Rovněž nebyla prokázána metalizace na kůži v místě domnělého vstupu el. Proudu. 
Dle mého nelze přičinu smrti Moniky a Kláry Kramné jednoznačně určit


18) 26.7.2017 Na základě posudku Prof. I, Š a dalších relevantních informací, podává spolek Šalamoun trestní oznámení na znalce MUDr. Smatanovou, MUDr. Vorla a MUDr. Dokoupila za nepravdivý znalecký posudek ve smyslu ust.§ 346 tr.zákoníku.Jsme nyní ve fázi, že český občan Petr Kramný je pravomocným a vykonatelným rozsudkem odsouzen a odpykává si výjimečný trest ve výši 28 let za vraždu své manželky a dcery elektrickým proudem. A to i přesto, že k tomuto závěru neexistuje naprosto vůbec žádný důkaz. Naopak existuje řada důkazů, že se tak stát vůbec nemohlo.

 

 

23. 10. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300