Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Ředitel GIBS je nový, ale praktiky GIBS zůstávají stejné

 

Ředitel GIBS je nový, 

   ale praktiky GIBS zůstávají stejné

Spolek Šalamoun dne 11. března 2018 oslovil předsedu vlády s upozorněním na konkrétní a doložené případy mnoha protiprávních postupů Generální inspekce bezpečnostních sborů, které by se nestaly bez mlčenlivého souhlasu vedení GIBS. Od 1. září 2018 se stal novým ředitelem GIBS bývalý policista a státní zástupce Radim Dragoun. Spolek Šalamoun jej dne 9. září 2018 oslovil dopisem, ve kterém představil svoji činnost a nabídnul mu možnost osobního setkání. Nový ředitel GIBS odpověděl spolku stručně a stroze třemi větami, že o setkání nemá zájem. GIBS má sice nového ředitele, ale jeho praktiky zůstávají stejné.

 

 


 

 

 

 

Spolek Šalamoun se dne 11. března 2018 obrátil na předsedu vlády s upozorněním na konkrétní případy protiprávního jednání Generální inspekce bezpečnostních sborů, kdy v  poměrech GIBS (dokumentovaných a popsaných v našem upozornění dochází opakovaně k protiprávnímu jednání, vykazujícími znaky korupce (zejména klientelismu), a to s vědomím a souhlasem vedení GIBS.


 

Pomineme-li případy, kdy GIBS vytváří umělá obvinění a „na objednávku“ kriminalizuje nepohodlné osoby (nejčastěji policisty) nebo zneužívá postupy podle § 88, § 88a tr. řádu, spočívá převážná většina případů zneužití úřední pravomoci strany GIBS v účelovém zahlazování protiprávního jednání příslušníků Policie ČR (nebo Vězeňské služby ČR). Děje se tak nikoliv ojediněle, ale hromadně a dochází k tomu s posvěcením nebo souhlasem (přinejmenším mlčenlivým) nadřízených služebních funkcionářů GIBS. Řada takových případů byla zveřejněna již v minulosti, a to například také na webových stránkách Ligy lidských práv.


 

Celý text upozornění adresovaného předsedovi vlády ze dne 11. března 2018 je zde:

 

http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/Urad-vlady-CR-Salamoun-GIBS.PDF


 

Ode dne 1. září 2018 byl do funkce ředitele GIBS jmenován plk. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D., bývalý policista a státní zástupce. Ovšem naděje, že by po této změně ve vedení GIBS snad konečně mohlo dojít v činnosti GIBS k nějakým změnám, vzala rychle konec.


 

Dne 9. září 2018 zaslal spolek Šalamoun Radimu Dragounovi dopis, ve kterém novému řediteli GIBS blahopřál ke jmenování do funkce, představil svoji činnost zaměřenou na podporu nespravedlivě stíhaných, odsouzených a vězněných obětí orgánů činných v trestním řízení, zmínil spolupráci s dalšími státními orgány a některé dosažené výsledky (včetně legislativních změn které inicioval v oblasti trestního práva), a projevil zájem o osobní setkání s ním.


 

Celý text dopisu adresovaného řediteli GIBS ze dne 9. září 2018 je zde:

 

http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/Salamoun-GIBS-dopis-rediteli-Radimu-Dragounovi.pdf


 

Odpověď nového ředitele GIBS lze přirovnat ke studené sprše.

 


 

Nový ředitel GIBS odpověděl spolku strohým až povýšeným dopisem ze dne 8. října 2018 o rozsahu pouhých tří vět, ve kterém formálně děkuje za blahopřání, avšak možnost setkání se zástupci spolku odmítl s odůvodněním, že nepovažuje za vhodné osobně se stýkat se zástupci občanských sdružení, která mohou zastupovat některou z procesních stran, a to zejména z důvodu zachování objektivnosti bezpečnostního sboru a orgánu činného v trestním řízení.


 

Celý text strohé odpovědi ředitele GIBS Radima Dragouna ze dne 8. října 2018 je zde:

http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/Salamoun-GIBS-odpoved-reditele-Radima-Dragouna.pdf


 

Spolupráce orgánů činných v trestním řízení se spolky (zájmovými sdruženími občanů) však nepředstavuje nic nepatřičného, nežádoucího nebo neobjektivního, a je rámcově upravena v trestním řádu, například v § 2, § 3 a § 6. Podle § 2 odst. 7 trestního řádu všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů a využívají jejich výchovného působení.


 

Účelem činnosti spolku Šalamoun, fungujícího od listopadu 1994, zapsané ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, je ochrana občanských a lidských práv. V dopise spolku ze dne 9. září 2018 bylo výslovně uvedeno, že nejde o spolek atakující justici, policii, či stávající politický a právní řád. Usilujeme však o to, aby Česká republika (nejen Ústavou deklarovanými zásadami ale i ve skutečnosti) byla demokratickým a právním státem, který respektuje práva a svobody svých občanů. Proto jsme novému řediteli GIBS nabídli naše zkušenosti a znalosti, neboť věříme, že mohou přispět ke změnám a kvalitnější činnosti policie a vězeňské služby.


 

Apriorně záporný postoj nového ředitele GIBS vůči spolku Šalamoun, spíše nežli o snaze o zachování objektivnosti bezpečnostního sboru, svědčí mnohem spíše o jeho nezájmu, dokonce možná o obavě, aby se o jím řízeném bezpečnostním sboru nedozvěděl nepříjemné pravdy.


 

I přes odmítavý postoj nového ředitele GIBS jsme přesvědčeni, že máme co říci o současném fungování policie a vězeňské služby, a máme co říci také o současném fungování Generální inspekce bezpečnostních sborů. Na jejím fungování se totiž ani po změně jejího vedení a instalaci nového ředitele Radima Dragouna vůbec nic nezměnilo.


 

Důkazem o tom je – mimo jiné – neochota GIBS zahájit vyšetřování na základě našeho oznámení ze dne 25. září 2018 o podezření ze spáchání trestného činu policistou kpt. PhDr. Aloisem Kubienou, který zfalšoval důkazy opatřené policií v trestní věci odsouzeného Petra Kramného tak, že záměrně pozměnil přepisy odposlechů telekomunikačního provozu oproti skutečnému znění zvukových záznamů, a vložil Petru Kramnému do úst slova a věty, které ve skutečnosti nikdy neřekl, ale kterými později argumentovaly soudy při jeho odsouzení.


 

Jak vyplývá z (bezobsažného) vyrozumění GIBS č.j. GI–3605–3/ČJ–2018–840502–P ze dne 3.10.2018 (vypracovaného nprap. Hanou Zemanovou a podepsaného vedoucím odboru kontroly plk. Ing. Radkem Šutou), nepovažuje to GIBS za nic protiprávního, co by zakládalo důvod k tomu, aby se GIBS začal oznámením spolku alespoň zabývat, natož pachatele trestně stíhat. Tomuto případu se věnuje tisková zpráva spolku, uveřejněná na webových stránkách spolku pod názvem „GIBS odmítá vyšetřovat zločin policisty“.


 

Taková Generální inspekce bezpečnostních sborů je nejen k nepotřebě, neboť skutečné protiprávní jednání a kriminalitu příslušníků bezpečnostních sborů neodhaluje a nestíhá, ale tím, jak postupuje nebo naopak účelově nepostupuje, a s jakou ochotou systematicky zahlazuje protiprávní, trestnou činnost příslušníků bezpečnostních složek, se protiprávního jednání (či kriminálních činů) sama dopouští.


 

Ačkoliv předchozí ředitel GIBS plk. JUDr. Michal Murín pod tlakem veřejné kritiky činnosti GIBS raději rezignoval na svou funkci a s účinností od 1. září 2018 byl novým ředitelem GIBS jmenován Radim Dragoun, přesto je zřejmé, že na námi dlouhodobě monitorovaných a kritizovaných protiprávních postupech GIBS se vůbec nic nezměnilo a dějí se dál, s mlčenlivým souhlasem a vědomím vedení GIBS tak, jako tomu bylo v minulosti.


 

Neochota nového ředitele ke schůzce se zástupci spolku Šalamoun proto ve skutečnosti není dána nějakou (jím tvrzenou) obavou o zachování objektivnosti bezpečnostního sboru (o jehož objektivnosti a nezávislosti – jak je zřejmé z nálezu sp. zn. I. ÚS 1042/15 ze dne 24.5.2016 – má pochybnosti i Ústavní soud, viz zde: http://nalus.usoud.cz ), ale neochotou vyslechnout naše názory a kritiku vůči poměrům panujícím jak v policii, tak v Generální inspekci bezpečnostních sborů, které se Radim Dragoun stal novým ředitelem.


 

V tomto duchu proto také spolek Šalamoun odpověděl novému řediteli GIBS Radimu Dragounovi v dopise ze dne 30. října 2018.


 

Považujeme to ze strany nového ředitele GIBS za promarněnou příležitost k nastartování změn, které by Generální inspekci bezpečnostních sborů (z mnoha stran oprávněně kritizovanou, Ústavním soudem nevyjímaje) pomohly postupně proměnit v důvěryhodný orgán, požívající vážnosti i důvěry ze strany veřejnosti.


 

Celý text odpovědi adresované řediteli GIBS ze dne 30. října 2018 je zde:

 

http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/Salamoun-GIBS-druhy-dopis-rediteli-Radimu-Dragounovi-v-PDF.pdf

 

  1. Spolek na podporu nezávislé justice v ČR

  2. Šalamoun:

  3.  

  4. John Bok, předseda spolku

  5.  

  6. JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.,

  7. místopředseda spolku

  8.  

  9. Václav Peričevič, místopředseda spolku

 


 


 

 

 

30. 10. 2018

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300