Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Slovo předsedy 1999

V knize „Sametová špína“, kterou jsme společně s Přemyslem Vachalovským napsali, jsem v kapitole „Věřím tomu...“, jenž byla věnovaná Výboru na obranu nespravedlivě stihaných, uvedl proč a za jakých okolností vznikl Spolek Šalamoun. Bylo to z pocitu bezmoci. Všeobecná absence právního citu a nedostatečné právní vědomí v celé naší společnost, jenž umožňovaly a dodnes umožňují orgánům činným v trestním řízení páchat nové zločiny a bezpráví, vyvolaly potřebu existence občanské kontroly.

Ukázalo se, že bylo naivní, když jsme věřili, že nástupem parlamentní demokracie se vyléčí veškeré neduhy. Demokracie sama o sobě není ničím jiným než vidinou, která se naplňuje důsledným dodržováním práv všech zúčastněných. Zločinnost komunistického režimu byla v nedodržování práva jedinců i celých skupin občanů,ze strany státní moci. Byla akcentovaná opovrhováním a nedodržováním právních norem, které chrání jedince a zároveň celou společnost před zvůlí a svévoli jiných. Z tohoto prostředí pochází většina nynějších soudců , státních zástupců a policistů. Neúcta k lidské svobodě, k hodnotám z nichž vychází právní kultura fungujících demokracií byly předpokladem k zařazení se do kariérního-nomenklaturního- a represivního systému, jemuž oddaně a poslušně všichni sloužili.

 

Jedinou obranou a pojistkou proti svévoli těchto pohrobků totalitního práva je veřejná kontrola, důsledné dohlížení na jejich činnost a zveřejňování všeho, co je v rozporu z demokratickým právním řádem a jeho dodržováním, tak stejně jako zveřejňováním jmen těch, kteří se dopouštějí z výkonů svých funkcí opovrhováním a ignorování Ústavou zaručených práv druhých. Jedním z nejdůležitějších dohlížitelů ve fungujících demokracií jsou elektronická a tisková media. Bohužel né tak u nás. Další pojistkou jsou různé spolky a občanská sdružení, která sledují a monitorují činnost policie a justice. Proto, vědomi si spoluzodpovědnosti za věci veřejné, vědomi si toho, že politici zaujati svým vzájemným hašteřením a prosazováním svých ambicií nemají vůli podílet se na fungujícím právním prostředí, neboť nestačí zákony tvořit a ale je nutné dohlížet na jejich aplikaci a dodržování, při veškerém respektu k statutu nezávislosti soudů, jsme se rozhodli být všímaví k bezpráví produkovaným orgány činnými v trestním řízení. Neboť ač nám Ústava ČR a právní řád zaručují domožení se práva, ač existují instituce, jenž mají sloužit k vymožení a dovolání se práva, je každodenní skutečností, že tato práva a nástroje zůstávají pouhou literou, strážci a vykonavateli, pomnoze ignorovanou a opovrhovanou. Tam, kde se zákonem stávají jedinci, jimž bylo poskytnuta moc k výkonu jejich funkce, degraduje právo v bezpráví. Právě proto je existence Spolku Šalamoun a jemu podobných sdružení a spolků, nezbytná a pro tvorbu demokratické a práva respektující společnost,i nezastupitelná.

 

John Bok předseda Spolku

1. 1. 1999

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300